All posts tagged Energi

Prosjekt Leilighet 2.0 – Innkjøp av smarthusgateway og Poly-Control lås

Poly Control Z-Wave Lock


Etter å ha gått igjennom de ulike protokollene som finnes på smarthusmarkedet i forrige innlegg tenkte jeg nå å gå litt videre for å se på første fase av Leilighet 2.0-prosjektet mitt. Jeg har valgt Z-Wave som teknologi, selv om jeg anbefalte Zigbee som det beste valget da jeg leverte masteroppgaven min. Dette rett og slett fordi at jeg ikke har funnet produkter som jeg er fornøyd med i Zigbee sitt sortiment. Jeg er helt ærlig litt lei av å vente og ser nå at Z-Wave tilbyr de produktene jeg ønsker med mulighet for kontroll fra diverse smarte enheter som telefon og nettbrett. Det å kjøpe en totalløsning er dessverre litt for dyrt fortsatt, så jeg starter i det små med smarthushjernen, en Z-Wave gateway, og siden jeg uansett må bytte ut ytterdøren min så inkluderer jeg og en Poly-Control lås som man kan åpne med NFC, Bluetooth, RFID eller fra mobiltelefonen over Internett.

Continue reading →

Svar på tiltale – Elbiler og resirkulering uten miljøeffekt

Etter å ha lest Astrid Melands artikkel i Dagbladet, Elbiler og resirkulering uten miljøeffekt, tenkte jeg at det var greit å gi et motsvar basert på kildehenvisninger og research. Dette er da et forsøk på å gi et saklig resonnement for å bidra i et av mange milljøsakkommentarfelt som preges av en meningsutveksling skremmende lik skyttergravskrigen under første verdenskrig. Budskapet er at det i klimadebatten ofte ytres meninger og påstander uten at det blir referert til kilder. Dette gjør jobben med å vurdere påstandene vanskelig, og debattene koker ofte ned til ord mot ord.

Essensen i Astrid Meland sin artikkel er at forbrukerpåvirkningen rundt miljøsaken er uvesentlig. Hun lister opp en rekke punkter som anses for å være tiltak som privatpersoner kan utføre for å bidra til at samfunnet blir mer bærekraftig og argumenterer for at disse tiltakene ikke er verdt å utføre eller i verste fall motvirker sin hensikt. Under følger en liste over de tiltakene som Meland ser som ubrukelige:

1. El-biler
2. Resirkulering
3. Høyhastighetstog
4. Vindmøller
5. Biodrivstoff
6. CO2-Rensing

Det er lett for en teknologioptimistisk miljøverner å se på argumentene som totalt ubrukelige etter at jeg må innrømme å være rimelig overbevist om hva grønn teknologi kan utrette og mulighetene de har. Det er likevel ikke lett utifra artikkelens ståsted å se om Meland ser alternative løsninger da hun ikke lister opp noe annet alternativ enn å fortsette status quo.

Grønnvasking av produkter og tjenester virkelig er et problem ønsker jeg dermed å se nøyere på Meland sitt resonnement, da faktum er om hun har rett hjelper det ikke miljøet å stå på barrikadene å proklamere vår felles miljøbevissthet basert på tiltak som ikke har målbar effekt. Et overveiende vitenskaplig bevis basert på et stort antall studier med målbare resultater er i mine øyne den eneste måten å klart bevise noe. Det er med samme resonnement jeg stiller meg bak IPCC sine rapporter da disse er basert på store antall forskningsarbeider gjort av et stort antall forskere. Jeg skal dermed forsøke å ta for meg Meland sine punkter ett og ett:

1. El-biler:
Meland kommer med følgende utsagn “En ny, konvensjonell bil slipper ut to tredeler av CO2-partiklene en elbil slipper ut når elbilen går på strøm produsert av olje, kull eller gass som to tredeler av verdens energi kommer fra.”
Meland viser ikke til hvilke kjøretøy hun sammenlikner med så jeg tar meg friheten å se på fjorårets og mest sannsynlig årets mest solgte bil, Volkswagen Passat. Den har i den minste motorstørrelsen et CO2 utslipp per km på 142 for bensin og 116 for diesel [Volkswagen]. Som moteksempler bruker jeg Opel Ampera som hybrid og den helelektriske bilen Mitsubishi i-MiEV. Opel Ampera har et utslipp på 40 g CO2 per km [Opel]. Dette er ifølge Opel etter at elbatteriet har gjort at bilen allerede har kjørt 40-80km på ren batterikraft. Når vi kommer til den rene elbilen i-MiEV er det spørsmålet blir vanskelig. I-MiEV har en testet rekkevidde på 121 km under amerikanske forhold [Wikipedia]. Ser man på en metastudie gjort av 103 livsløpsanalyser utført av Benjamin K. Sovacool ser man at vindkraft offshore har et utslipp på 9 g CO2/kWh mens vind på land, vannkraft og sol har henholdsvis utslipp på 10, 13 og 32 g CO2/kWh. Naturgass, olje og kull har henholdsvis utslipp på 443, 778 og 960 g CO2/kWh (med scrubbing). Regner man disse tallene om med I-MiEV som eksempel får man følgende: 13 kWh batteri med 120 km rekkevidde gir 0,108 kWh/km som gir følgende resultater for vind på land, vannkraft, sol, naturgass, olje og kull: (1,08), (1,4), (3,46), (47,84,) (84) og (103,68) g/km CO2.

Det er altså ekstremt viktig å se på energibæreren. I en presentasjon skrevet for Regjeringen peker Norconsult på energimiksen i de ulike landene i Europa [Norconsult for Regjeringen]. Her sammenliknes Norge, Norden og Europas energimiks som henholdsvis ligger på 50, 210 og 560 g/kWh. Her ser man ikke bare at den norske energimiksen består av relativ ren energi, men også at det bare er ren gasskraft som kan konkurrere med den vanlige europeiske miksen av kraft. Så spørsmålet blir da hvor Meland har fått dataene sine fra som tilsier at en konvensjonell bil slipper ut to tredjedeler av utslippet til en elbil?

Melands påstand nevnt overfor kan ikke stemme da det er en veldig stor forskjell i utslipp mellom olje, kull og gass. Undersøkelsen hun så refererer til “Electric vehicle and plug-in hybrid energy efficiency and life cycle
emissions”
tar for seg en livsløpsanalyse av fire forskjellige biltyper, diesel, bensin, hybrid og fullelektrisk. Rapporten tar for seg flere ulike scenarioer for hybrid- og elbilene med tanke på hvilken type strøm de får kraften sin fra. Meland har her plukket ut et tilfelle, nemlig en fullelektrisk bil som blir ladet med kraft fra en eldre type kullkraftverk og sammenlikner den med en dieselbil. Hun nevner heller ikke at rapporten påpeker at ved bruk av fornybar energi er CO2-utslippet til elbilen redusert til 30% av utslippet til den samme dieselbilen.

Meland fortsetter videre med en vurdering om at vannkraftenergien som elbilene bruker kunne vært eksportert til Europa og erstattet kull- og gasskraft der. Det er en utbredt misforståelse at kraftnettet kan reguleres på den måten. For å åpne for markedskreftene er det norske kraftmarkedet deregulert og det importeres og eksporteres basert på behov og forbruk. Fra 2005-2008 eksporterte vi 6,5% av produsert kraft [Norconsult], vi importerte en mindre mengde i perioder hvor strømforbruket var større en produksjon. Dette er tegn på et sunt system som har potensiale for videre utbygging og videre salg av kraft til kontinentet.

Meland fortsetter å hakke på elbiler ved å se på den negative effekten de har på kollektivbruk, redusert gåing og bruk av sykkel. Det er vanskelig å forholde seg saklig til et slikt argument, da jeg sterkt betviler at personer som kjøper seg en konvensjonell bil ikke opplever den samme reduksjon i kollektiv, gange og sykkelbruk.

SSB-forsker og økonom Bjart Holtsmark, blir så sitert på å se i krystallkulen og estimere når elbiler vil kunne være bil nummer 1. Dette blir estimert til å være 30-40 år unna uten kildereferanser. Når en rapport fra TØI [Regjeringen.no] estimerer at gjennomsnittlig kjørelengde for en personbil i Norge per dag er 43 km så er et tidsestimat på 30-40 år ekstremt konservativt.

Det er ikke slik at vi skal vente til kraftproduksjonen er 100% fornybar før vi hopper over fra fossile drivstoff til fornybare energibærere. Dette er en løpende utvikling som vil ta tid og gjøre elbilen til et alternativ som er enda mer gunstig for miljøet enn det er i dag. Elbiler har i dag begrenset rekkevidde grunnet batteriteknologi, men det finnes ikke hold i det hele tatt i argumentasjonen gjort i Dagbladets artikkel for at konvensjonelle biler er mer miljøvennlige en elbiler.  Elbiler flytter ikke bare det lokale utslippet ut av byene, men gjør det også lettere å fjerne utslippet fra produksjonen av elektrisitet istedenfor i bruken av den.

Neste punkt blir resirkulering.

Hvordan tjene penger på strøm?

Med tanke på all klagingen som dagens strømpriser volder det norske folk har jeg tenkt til å skrive et par poster her som går inn på hva vi som forbrukere kan gjøre for å redusere strømforbruket og eventuelt produsere strøm selv.

Dagens situasjon i Norge for privatkunder er relativt enkel, nettselskapene tilbyr oss strøm og vi forbruker den. Det er mye snakk om passivhus i dag, altså hus som er bygd så tett og med så mye isolasjon at strømforbruket er drastisk redusert. Plusshus er enda litt lenger frem i tid selv om det første energipositive næringsbygget er under planlegging i Trondheim. Plusshus er altså bygg som produserer mer strøm enn de forbruker. For at det skal være økonomisk å bygge hus som er enegipositive er det behov for en tilrettelagt infrastruktur som gjør det mulig å selge denne overskuddsstrømmen. Dette har nå Hafslund begynt å tilby i Oslo-området og ifølge deres facebookside er den første plusskunden igang med å produsere strøm. Diagrammet under viser overgangen fra dagens kraftnett til et kraftnett med distribuert kraftproduksjon som betyr at kraftproduksjonen foregår andre steder enn bare kraftverkene, i dette tilfellet i boligen til forbrukeren.

Fra passive til aktive energibrukere

Hva innebærer det egentlig å produsere strøm selv? Det er rett og slett bruk av solceller eller vind som i perioder produserer mer enn huset selv forbruker. En enkel måte å identifisere hvordan forbruket sitt utarter seg er å investere i en strømmåler som f.eks Current Cost sin Envir, som kan kobles mot Google Powermeter. Jeg har selv bestilt en slik og vil poste litt erfaringer etterhvert. Poenget med en slik måler er rett og slett å visualisere forbruket, noe som gjør at man selv blir mer bevisst på hva enheter i huset bruker av strøm. Disse strømmålerne er temporære da de med stor sannsynlighet vil bli erstattet av displayer som er koblet direkte til de nye strømmålerene, som blir obligatoriske fra 2017 (NVE). Det er uansett gøy for statistikkjunkies som meg som elsker å logge alt.. Med disse smarte energimålerene vil det også bli mulig å mate strøm inn i nettet igjen. NVE refererer til smarte energimålere som AMS (Avanserte måle og
styringssystemer)

Man kan altså tjene penger på å selge strøm hvis man i perioder produserer mer enn man forbruker. En annen mulighet åpner seg hvis man har en elbil, nemlig strømspekulasjon. Det er mulig i Vehicle2Grid sammenheng å se for seg at forbrukstopper i Norge kan jevnes ut ved at forbrukere kan selge strømmen som ligger lagret i bilbatteriet på elbilen sin. På denne måten kan da forbrukere kjøpe strøm fra blant annet vind om natten når det er billig og selge den igjen om dagen da etterspørselen er høyere. Dette åpner for å begrense oppstart av nødvarmekraft (gass) i tilfeller hvor forbruket er veldig høyt.

Dette krever imidlertid investeringer i nettet fra dagens kraftnett til et smart grid. Hvis du har lyst på mer detaljer rundt dette så ta gjerne en titt på min masteroppgave rundt temaet.